Customize index.php of Drupal for Dev site

Tôi chỉ apply hack này ở môi trường dev, để tiện theo dõi các lỗi xảy ra nếu có, và đo đạc hiệu năng sử dụng XHProf.

Khi này:

  • Nếu có lỗi thì đoạn catch() sẽ chụp và in trace() rõ ràng.
  • Nếu tôi muốn hiển thị thông tin profile từ xhprof thì tôi thêm tham số /?go_profile=1 vào URL

Tags: