PHP

PHP Heros

Tôi dùng chữ anh hùng ở đây không mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là những người tôi cảm thấy ngưỡng mộ, những người thường xuyên chia sẻ những thứ tôi thích thú và có thể học hỏi được. Đương nhiên, chỉ riêng ở lãnh vực PHP mà thôi, không liên quan đến các quan điểm chính trị hay niềm tin :)

Tags: 

Subscribe to RSS - PHP